O nás

PROF.MUDr. JÁN PRAŠKO PAVLOV, CSc.
garant výcviku, přednášející

   Narodil jsem se v roce 1956 a po promoci roku 1982 jsem pracoval na lékařské fakultě UK v Praze až do roku 1987 kdy jsem nastoupil jako sekundární lékař na psychiatrickém oddělení NsP Ostrov. V roce 1987 jsem nastoupil jako klinický psychiatr a samostatný vědecký pracovník do tehdejšího Výzkumného ústavu psychiatrického v Praze (současné Psychiatrické centrum Praha). Po roce působení jsem se stal vedoucím lékařem oddělení neurotických poruch. Od roku 1994 vyučuji na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v současnosti na Lékařské fakultě UPOL. Pracuji ve výborech České společnosti pro biologickou psychiatrii (od 1993), České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii (od 1994, v roce 1999 jsem byl zvolen prezidentem společnosti a od té doby působím jako český reprezentant v Evropské asociaci pro behaviorální a kognitivní terapii), České neuropsychofarmakologické společnosti (od 2001) a Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (od 2001). Výzkumné činnosti se věnuji od roku 1985, kdy jsem začal studovat cirkadiánní rytmy a léčbu pomocí jasného intenzivního světla u afektivních poruch. Dále se věnuji výzkumu etiologie a léčby deliria tremens(1987-1990), socioterapii a farmakoterapii u depresivních poruch (1991-1995), fototerapii u velkých depresivních poruch (1992-1993) a farmakoterapii a psychoterapii v léčbě sociální fobie z pohledu dvouletého katamnestického sledování (1996-2000). Od  roku 2008 jsem přednosta Kliniky psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc. Jsem český psychiatr a psychoterapeut v roce 2010 jsem úspěšně absolvoval profesorské řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci a byl vědeckou radou UP navržen prezidentovi republiky ke jmenování univerzitním profesorem lékařství, v oboru psychiatrie.

Jsem autorem řady publikací například 
·        Fototerapie a cirkadiální rytmy u depresivních poruch (1990)
·        Asertivitou proti stresu (1996)
·        Panické stavy (1998)
·        Deprese a jak ji zvládat (2003)
·        Poruchy osobnosti (2003)
·        Nespavost (2004)
·        Sociální fobie (2005)
·        Jak vybudovat a posílit sebedůvěru (2007)
·        Agorafobie a panická porucha (2008)
·        Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat (2008)
·        Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch (2008)


MUDr. PETR MOŽNÝ 
přednášející

    Narodil jsem se roku 1957 v Brně. Od roku 1983 jsem šťastně ženatý, mám 3 dcery a dvě vnoučata. Svůj volný čas nejraději trávím ve svém letním domku ve Vranově nad Dyjí. V letech 1964 – 1973 jsem absolvoval ZDŠ, poté gymnázium. Po maturitě jsem vystudoval Lékařskou fakultu UJEP Brno, obor všeobecné lékařství a v  srpnu 1983 jsem nastoupil jako sekundář do Psychiatrické léčebny Kroměříž, kde pracuji dosud. V roku 1986 jsem získal  Atestaci I.stupně v oboru psychiatrie, v roce 1991 potom Atestaci II.stupně taktéž v oboru psychiatrie. Během své práce v psychiatrické léčebně Kroměříž jsem prošel jako sekundární lékař celou řadu oddělení - akutní přijímací oddělení, doléčovací rehabilitační oddělení, protialkoholní oddělení, specializované psychoterapeutické oddělení pro léčení neuróz i psychoterapeutické oddělení pro léčbu psychóz. Mé odborné znalosti i dovednosti byly vždy mými nadřízenými kladně hodnoceny. V letech 1986 - 1991 jsem absolvoval 5letý postgraduální specializační výcvik ve skupinové psychoterapii (tzv. SUR). V letech 1991 - 1993 potom 3letý specializační výcvik v kognitivně-behaviorální terapii. V říjnu 1991 jsem byl v konkursu vybrán na místo primáře psychoterapeutického primariátu PL Kroměříž a tuto funkci vykonávám až dosud. V září 1994  jsem byl jmenován soudním znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a v  lednu 2006 jsem byl jmenován do funkce náměstka pro léčebně preventivní péči v PL Kroměříž, tuto funkci jsem zastával do konce června 2009. V letech 1986 - 1988 jsem byl členem výzkumného týmu, který řešil úkol „Úloha rodiny v prevenci rehospitalizace psychóz“, úspěšně obhájený v roce 1989. V roce 1990 jsem výsledky tohoto výzkumu přednesl na kongresu EABT v Paříži a v roce 1992 byl tento výzkum publikován v časopise „Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology". Zúčastnil jsem se Světového kongresu behaviorální terapie, Edinburgh 1988, Evropských kongresů kognitivně behaviorální terapie Vídeň 1989, Paříž 1990, Oslo 1991, Londýn 1993, Budapešť 1996, Drážďany 1999, Istanbul 2001, Praha 2003. Thessaloniky 2005, Světového kongresu KBT v Barceloně 2007, Evropského kongresu EABCT Dubrovník 2009, Ženeva 2012, Jeruzalém 2015 a Stockholm 2016. V roce 1991 jsem byl členem přípravného výboru České společnosti kognitivně-behaviorální terapie (ČSKBT). V roce 1992 jsem byl zvolen prezidentem této společnosti. Od roku 1999 jsem viceprezidentem ČSKBT. V roce 2014  jsem byl opět zvolen předsedou ČSKBT z.s. a tuto funkci vykonávám až dosud.  Od roku 1995 působím jako lektor výcviku kognitivně behaviorální terapie jak v České republice, tak na Slovensku.  Jsem také supervizorem frekventantů výcviku v KBT. V letech 1996, 2001,  2004,  2006, 2008, 2010, 2012, 2014 a 2016 jsem organizoval „Českou konferenci kognitivně behaviorální terapie“ v Psychiatrické nemocnici  Kroměříž. Od roku  2001 do roku 2004 jsem externě přednášel kurs „Kognitivně-behaviorální psychoterapie“ na Fakultě sociálních studií MU Brno. Od roku 2004 se podílím na vedení pětiletého výcviku v KBT spolu s prof.MUDr. J. Praškem, CSc., organizovaného KB institutem Odyssea. V roce 2006 jsem byl registrován v Seznamu psychoterapeutů České republiky. V červenci 2009 jsem byl jmenován ředitelem Psychiatrické léčebny v Kroměříži a tuto funkci zastávám až dosud. V červnu 2013  jsem byl zvolen členem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a pověřen funkcí vědeckého sekretáře. V květnu 2016 jsem byl opět zvolen členem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a i nadále vykonávám funkci vědeckého sekretáře. Napsal jsem jsme řadu publikací např. Když se řekne psychóza... (1990) - příručka,  vydaná společností Lundbeck, Kognitivně-behaviorální terapie - úvod do teorie  a praxe (spolu s J.Praškem, Triton 1999, Praha) a také řadu překladů Liberman R.P. a kol.: Nácvik sociálních dovedností  u psychiatrických pacientů (spolu s M.Šlepeckým),  soukromý tisk, 1989…


PhDr. MILOŠ ŠLEPECKÝ, PhD.
přednášející

    Jsem vedoucím Centra Duševního Zdraví Psychagogia s.r.o. v Liptovském Mikuláši a krajským psychologem. Mám ukončený výcvik v kognitivní behaviorální psychoterapii v Praze a v holotropním dýchaní v St. Helena v Kalifornii. Absolvoval jsme výcvik v psychoterapii psychóz, v hypnóze, v gestalt terapii a v biofeedbackových metodách. Je členem americké psychologické asociace. Je výkonným ředitelem Slovenského institutu pro výcvik v KBT, působí na Slovenské zdravotní univerzitě v Bratislavě a také na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. Je autorem a spoluautorem desítek odborných článků a publikací jako: Komunikácia a sebapresadenie, Ako zvládnuť stres, Poruchy osobnosti, Obsedantne kompulzívníi porucha a jak se ji bránit, Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch atď.

 

MUDr. Bc. ALEŠ GRAMBAL, PhD.
přednášející

  Narodil jsem se v Opavě, po studiu LF UP v Olomouci (2008) jsem nastoupil na Kliniku psychiatrie jako sekundární lékař. Od počátku jsem se více zaměřoval na psychoterapii, individuální i skupinovou. Dlouhodobě jsem vedl skupinový program na terapeutickém oddělení, kde jsem dále působil jako vedoucí lékař, mám zkušenosti s ambulantní individuální i skupinovou psychoterapií.  V roce 2008 jsem absolvoval výcvik v hypnóze, 2010 kurz School of neuropsychopharmacology (ECNP) v Oxfordu, 2013 jsem získal specializaci v oboru psychiatrie, 2014 ukončil KBT výcvik, 2015 složil specializační zkoušku ze systematické psychoterapie a dokončil DSP program na Radiologické klinice FN Olomouc – zobrazovací metody (fMRI u panické poruchy). Podílel jsem se na řadě pregraduálních a postgraduálních článků, kapitol a knih, pravidelně přednáším na psychiatrických a psychoterapeutických konferencích. Jsme členem Psychiatrické společnosti ČLS JEP, České neuropsychofarmakologické společnosti ČNPS, členem výboru České společnosti pro KBT, České psychoterapeutické společnosti, zvaným členem ESSPD - The European Society for the Study of Personality Disorders. Výzkumně se zaměřuji na faktory predikující a ovlivňující efekt léčby, neurobiologické aspekty duševních poruch a aplikace funkční magnetické rezonance v psychiatrii https://scholar.google.cz/citations?user=UbpC0cEAAAAJ&hl=cs&oi=ao . Terapeuticky jsem se nejvíce věnoval pacientům s hraniční poruchou osobnosti a úzkostnými poruchami, aktuálně se zaměřuji na schematerapii a její využití u pacientů s poruchami osobnosti. Od roku 2018 pracuji na Klinice psychiatrie v Olomouci https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/klinika-psychiatrie , jako zástupce přednosty pro léčebnou péči, podílím se na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských oborů, jsem školitelem studentů  DSP a lektorem KBT výcviků.

 


PhDr. et Mgr. PETR ŠTÍPEK
přednášející
Jsem psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor. Vystudoval jsem psychologii na Univerzitě Karlově a obor Teorie a filosofie komunikace na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval jsem pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii (Odyssea), pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii (Instep), dále tříletý supervizní výcvik, výcvik v hypnóze a další.

Zabývám se především individuální, rodinnou a skupinovou terapií a hypnózou. Mimo svou práci s klienty se věnuji přednášení pro laickou i odbornou veřejnost a supervizím budoucích i stávajících terapeutů, organizací či jiných zařízení. Kromě několika článků jsem napsal knihu Dítě na zabití a stal se spoluautorem knihy Kognitivně behaviorální terapie v praxi.  

V současné době pracuji v Psychologické poradně Praha a na ambulantním odd. Střediska výchovné péče. Dále jsem kmenovým lektorem v Mezinárodním institutu KBT Odyssea, a kmenovým výcvikovým vedoucím v Rafael institutu.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii a členem České společnosti KBT.

Narodil jsem se v Plzni. Jsem ženatý a mám dva syny. Mezi mé zájmy a koníčky patří především historie, zejména egyptologie, světová mytologie, filosofie, film, sport, ale také například práce se dřevem nebo interiérový design, zvláště období art deca a funkcionalismu. Jsem nadšený amatérský fotograf, spisovatel do šuplíku a zahradní pěstitel, jehož zuřivou péči přežije jen málokterá rostlina.

PhDr. ANTÓNIA KOTIANOVÁ
přednášející


         Klinická psycholožka a psychoterapeutka. Má absolvovaný výcvik v kognitivně behaviorální terapii, v biofeedbackových neurofeedbackových metodách, základní a pokračující výcvik v klasickém a Ericksonovském směru hypnózy. Vystudovala Univerzitu Konštatina Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra psychologických vied, Nitra. Podílele se na knize "Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii."


PhDr. DANIELA PUPÍKOVÁ
přednášející

      Klinický psycholog a psychoterapeut, akreditovaný dopravní psycholog. Poskytuje individuální terapii, hypnoterapii, psychologickou diagnostiku a poradenství, KBT a supervizi. Provádí psychotesty pro řidiče. Vzdělání a kvalifikace Filozofická fakulta UP Olomouc, obor PSYCHOLOGIE. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru KLINICKÝ PSYCHOLOG.Certifikát v SYSTEMATICKÉ PSYCHOTERAPII.  Ukončený akreditovaný pětiletý systematický psychoterapeutický výcvik v KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPII (KBT) pod vedením Prof. MUDr. J. Praška, CSc. a Prim. P. Možného (pořádaný Mezinárodním institutem KBT Odyssea)
Ukončený tříletý výcvik v SUPERVIZI, pořádaný Mezinárodním institutem KBT Odyssea a ABC Slovenským Inštitútom pre výcvik v KBT, pod vedením Prof. MUDr. J. Praška, CSc., PhDr. M. Šlepeckého, CSc., MUDr. M. Novotného a Mgr. J. Vyskočilové, Dis. Kurz HYPNÓZY I a II, akreditovaný Asociací klinických psychologů České republiky, pod vedením Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. Akreditace k provádění DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ. Člen Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů, o.s. Místopředseda České společnosti kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT).  V současné době kromě privátní praxe jsem zaměstnaná jako klinický psycholog v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži.   

MUDr. KATARINA Adamcová
přednášejícíLékař, výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště: VP klinický
Léčebná péče: Denní stacionář 2: úzkostné poruchy
v instituci: 2006 - dosud

Odborná příprava a praxe
2003 - 2006: lékař v Psychiatrické léčebně Bohnice
2005 - 2010: Výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii (institut Oddysea)
2006 - 2014: lékař v Psychiatrickém centru Praha
2008 - 2008: Specializace v oboru psychiatrie (Atestace v oboru psychiatrie)
2013 - 2013: Atestace v systematické psychoterapii
2015 - dosud: lékař v Národním ústavu duševního zdraví
2015 - dosud: výzkumník v PCP / NUDZ
Členství v profesních organizacích
dosud: člen ČNPS
dosud: člen ČLS JEP
dosud: člen ČSKBT
Specializace
2008 - 2008: Specializace v oboru psychiatrie
2013 - 2013: Atestace v systematické psychoterapii


Mgr. ALENA HOLÁ
přednášející        Jsem etoped, kognitivně-behaviorální terapeut, schematerapeut, lektor, supervizor ve výcviku.
Vystudovala jsem speciální pedagogiku obor etopedie na Univerzitě Karlově.
Absolvovala jsem pětiletý výcvik v Kognitivně - behaviorální terapii (Mezinárodní institut KBT Odyssea),  výcvik ve Schematerapii (První institut schematerapie v ČR a SK, The Schema Therapy Institute Indianapolis), výcvik v Systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie, Praha).
V současné době jsem ve výcviku supervize v kognitivně behaviorální terapii a dále v navazujícím výcviku schematerapie pokročilé úrovně.
Jsem členkou České společnosti kognitivně-behaviorální terapie, České asociace pro psychoterapii a členkou International Society of Schema Therapy.
Věnuji se individuální terapii pro adolescenty a dospělé. Specializuji se na klienty s úzkostnými poruchami a poruchami osobnosti.
Jsem lektor v Mezinárodním institutu KBT Odyssea a Prvním Institutu Schematerapie ČR a SK.
Dětství jsem prožila v Táboře, ale převážnou část svého života žiji v Praze.
Jsem vdaná, mám dvě dcery.
Mezi mé koníčky patří čtení, cestování, lyžování, běh.

ZUZANA HLADÍKOVÁ, DiS.
odborná koordinátorka výcviku

    Narodila jsem se v roce 1981. Od roku 2006 jsem šťastně vdaná a mám dva kouzelné syny. Po studiu na základní škole jsem nastoupila na gymnázium v Litovli, kde jsem absolvovala s vyznamenáním. Po gymnáziu jsem zvažovala studium Farmacie, ale nakonec jsem se rozhodla nastoupit do studia v oboru Radiologie jako radiologický asistent. V rámci studia jsem se věnovala problematice onkologicky nemocných, psychickým problémům spojeným s touto nemocí. Zajímala mne nejen následná léčba, ale také psychický a psychiatrický přístup nejen zdravotnického personálu, ale také rodinných příslušníků. Tuto zkušenost jsem rozvedla ve své absolventské práci, která byla tak úspěšná, že jsem byla oslovena ve věci vydání publikace pro studenty medicíny. V roce 2009 tedy vyšla pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci publikace Diagnostika a léčba onemocnění prsu. Studium radiologie jsem absolvovala s vyznamenáním. Po studiu jsem pracovala na Klinice Radiologie jako radiologický asistent. V roce 2006 jsem se vdala a v roce 2007 se nám narodil náš první syn. Po mateřské dovolené jsem pracovala na mamografii a následně na Klinice Psychiatrie ve Fakultní nemocnici jako odborná asistentka pana prof. MUDr. Ján Praško CSc. Náplní mé práce byla také školská činnost a administrativní činnost v rámci soudních a revizních posudků. V roce 2016 se nám narodil náš druhý syn. V současné době pracuji jako odborná koordinátorka výcviku v KBT terapii. Mám ráda přírodu, rodinu, přátele a lidi s upřímným srdcem. Každý lidský příběh je jedinečný, každý z nás je kouzelný svou vlastní identitou.


ZDENĚK HLADÍK


    Narodil jsem se v roce 1979. Od roku 2006 jsem šťastně ženatý a mám dva syny. Po základní škole jsem absolvoval  studium na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. Má další pracovní kariéra se však ubírala jiným směrem a stále je spjata především s obchodní činností. Rovněž mě velmi baví marketing s využitím moderních technologií, komunikačních kanálů a dalších možností, které nabízí současná doba. V rámci výcviku KBT zaštiťuji mimo jiné především záležitosti související s prezentací a spravuji web, aby informace na něm obsažené pro Vás byly co nejaktuálnější. Mám rád přírodu, rybaření a pasivně i lední hokej.